หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ดวงใจ  ผิวคำ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4 "ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

1. โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4 เป็นการประชุมที่มีการถ่ายทอดความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกของผู้ป่วยและการแปลผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะโรคทางโลหิตวิทยา โรคไต และโรคติดเชื้อต่างๆ รวมถึงการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย

2. โครงการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อกำหนดเกณฑ์ความสามารถของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โดยระดมสมองจากคณาจารย์จากสถาบันที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศเพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันมากขึ้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้จากการบรรยายมาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและสามารถแปลผลทางห้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับอาการทางคลินิกของผู้ป่วยได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th