หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   25 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คอบครัวอาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยน่น   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    การเข้าร่วมพิธีอุปสมบท อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  ร่วมพิธีอุปสมบท อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นการสืบสานด้านการทำนุบำรุงทางศาสนา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อเป็นความรูด้านพิธีกรรมทางศาสนา ในพิธีอุปสมบท

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th