หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   25 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเทคนิคการแพทย์ศึกษา ครั้งที่ 4: Clinical correlation
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการจัดประชุมเพื่อ เพื่อเติมและทบทวนทางเทคนิคการแพทย์ ในการเชื่อโยงระหว่างการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กับอาการทางคลินิก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรูมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความรู้ที่ทันสมัยและเป็นสากล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th