หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   07 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   08 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    zoonosis endocarditis training workshop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis)  เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสุขภาพของคน และมีความสำคัญต่อสัตว์เศรษฐกิจ มีวิธีการวินิจฉัยอาการทางคลินิกและการตรวจทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี  และ การตรวจด้วยเทคนิคระดับโมเลกุล  กาจัดตั้ง หน่วยวิจัยความร่วมือระหว่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการถกถึงความเป็นไปได้และแนวทางการวิจัยร่วมกัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางนวิจัยทางด้านโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคใต้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th