หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการเรื่อง Clinical correlation และการปรับเกณฑ์มาตรฐานความรู้และการฝึกงานเทคนิคกาแรพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผลทางห้องปฏิบัติการกับอาการทางคลินิกทางโลหิตวิทยา  จุลชีววิทยา และเคมีคลินิก

2. การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานความรู้และเกณฑ์มาตรฐานฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสอนนักศึกษาและปรับเพิ่มหรือลดหัวข้อต่างๆ ทางเทคนิคการแพทย์ในแต่ละสาขาวิชาให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้และการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อปรับเนื้อหาการสอนให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th