หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   06 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   09 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ CDC   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    Zoonotic Endocarditis Workshop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

Endocarditis ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ที่เจริญยาก หรือไม่สามารถเพาะเชื้อได้นั้น อาจจะมีสาเหตุมาจาก เชื้อ Streptococus suis, Bartonella และ Coxiella (Q fever) ซึ่งเป็นเชื้อที่มีสัตว์เป็น reservoir  โดยปัจจุบันข้อมูลการติดเชื้อกลุ่มดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่มีชัดเจน

การวินิจฉัยเชื้อกลุ่มดังกล่าว สามารถใช้เทคนิคทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคทาง serology และเทคนิคการโมเลกุล มาช่วยในการวินิจฉัยได้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำเทคนิคดังกล่าวมาประยุกต์ ในการทำวิจัย ในแง่รับาดวิทยาของเชื้อ Streptococus suis, Bartonella และ Coxiella (Q fever)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาเทคนิคการวินิจฉัยเชือ้กลุ่มดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th