หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภาวดี  ผลประเสริฐ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   08 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานเขตราชเทวี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  เพื่อติดตาม การดำเนินงานการออกไปสหกิจของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวด และประสานงานความร่วมมือกับแหล่งฝึกงานที่เป็นหน่วยงานราชการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ลักษณะการทำงาน และเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อสามารถออกไปปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่เป็นสำนักงานเขต เทศบาลฯลฯ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทราบสถานการณ์ของปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัยในเขตเมือง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณืในปัจจุบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th