หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   08 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมผู้บริหาร UKM ครั้งที่2/2555
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    12 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

ที่ประชุมผู้บริหารเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยได้มีมติจากที่ประชุมในการปรับแก้แผนกลยุทธ์เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยโดยมีการนำเป้าหมายของเครือข่าย (Goal) ผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน (SWOT) มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับแก้ ซึ่งสามารถแตกกลยุทธ์ออกมาได้ 5 กลยุทธ์ ดังนี้

  1. กำหนดโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเครือข่าย
  2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำเป็น Knowledge Bank ผ่านช่องทางต่างๆ
  3. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการความรู้ สู่ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร
  4. สร้างพลังการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
  5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน UKM

ทั้งนี้ได้มีการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างสถาบัน สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งที่ 3 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในการจัดเวทีเสวนาฯ ครั้งถัดไป ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อีกทั้งได้กำหนดประเด็นการเสวนาฯ และวัน เวลา สำหรับการจัด UKM ครั้งที่ 22 ไว้เบื้องต้นเป็นเรื่องของ "แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร" ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รูปแบบการจัดการประชุมกลุ่มย่อย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดทำแผนกิจกรรมสำหรับการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่งมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th