หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   28 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   29 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 หัวข้อ : การจัดทำแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายUK
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    12 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป้าหมาย  UKM

 

UKMเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศูนย์รวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามพันธกิจของสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการวิเคราะห์ SWOT

ปัจจัยภายใน       

"จุดแข็ง (Strengths)"

1          เป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ที่มีความแตกต่างกันในด้านที่ตั้ง อายุของสถาบัน และบริบทอื่นๆ ผู้บริหารให้การสนับสนุน

2          ทีมงานหลักเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM เป็นอย่างดีและชื่นชอบ และมีความผูกพันกับ KM

3          มีการใช้เครื่องมือและสร้างเครื่องมือ KM อย่างหลากหลาย

4          เกิดชุมชนนักปฏิบัติและทำให้ผู้ที่ยังไม่รู้จัก KM ได้รู้จัก KMในหลายงาน เช่น การเงิน พัสดุ ประกันคุณภาพ

5          มี Best Practices ระหว่างสถาบันในเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการสถาบันในเครือข่ายอย่างก้าวกระโดด

6          มีความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถาบันเครือข่าย

"จุดอ่อน (Weaknesses)"

1          "กระบวนการบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม (ผู้บริหารที่ขาดการต่อเนื่อง,

ผู้ประสานงานเป็นคนใหม่ ขาดความต่อเนื่องของการประสานงานขาดความต่อเนื่องของการประสานงาน"

2          ขาดความชัดเจนของวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ KPI ของเครือข่ายในการดำเนินงาน รปลล

3          ขาดการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ที่ชัดเจนที่ได้จาก UKM และ ขาดการนำเสนอความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

4          มี structure บริหารงานที่ยังไม่เข้มแข็ง ตั้งแต่การดำเนินงานรวมถึงการติดตาม และประสานงานขาดความต่อเนื่อง จึงไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ Business Committee

5          ระบบบริหารงานด้านงบประมาณของสมาชิกเครือข่ายให้ความสำคัญแตกต่างกัน

6          ขาดการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จาก UKM เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

7          สมาชิกไม่มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการ ลปลล และไม่ได้มีการให้คุณให้โทษ

8          การดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้ขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยอื่น

9          การจัดหัวข้อ UKM ในแต่ละครั้งไม่ต่อเนื่องกัน

10         ขาดช่องทางการประสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ UKM อย่างเป็นทางการ

11         ผู้บริหารไม่ได้ลงมาร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

12         การพิจารณาหา area of   excellence ของสมาชิก

13         ยังขาดการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นชุดความรู้ UKM 

 

ปัจจัยภายนอก    

โอกาส  

1          มี gotoknow เป็นแหล่งกระจายความรู้

2          มี สรอ.ที่จะช่วยในสามารถให้ความร่วมมือด้าน e-document

3          เกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษาต่างๆ และเกณฑ์ EdPEx  :  Education  Criteria for Performance Excellence กำหนดเรื่อง KM ทำให้มีแรงผลักจากภายนอกให้ทุกสถาบันทำ KM  โดย การผลักดันจาก สมศ. /สกอ./กพร. กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจในการพัฒนา

4            มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย

5          การเปิดการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้ต้องเร่งรีบดำเนินการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ภาวะคุกคาม       

1          ระบบ Ranking ต่างๆ จะส่งผลให้การแบ่งบันความรู้มีข้อจำกัด เนื่องจากต้องแข่งขันกัน

2          ทุกสถาบันถูกกำหนดด้วย external organization ที่หลากหลาย ทำให้กำลังคน เวลา งบประมาณ ถูกใช้ไปเพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลา จนน้ำหนักความสำคัญของ KM ถูกลดลงไป

3          ภัยธรรมชาติ / และเหตุการณ์บางอย่างส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานควรกำหนดแนวทางเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

4          กระแสสังคม เรียกร้องการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th