หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 และโครงการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

โครงการเทคนิคการแพทย์ศึกษา ครั้งที่ 4 การประชุมจะเน้นความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการและอาการทางคลินิกของผู้ป่วย ซึ่งเนื้อหาของการประชุมจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

- การแปลผลการทดสอบทางโลหิตวิทยาและอาการทางคลินิก

- การแปลการทดสอบทางจุลชีววิทยา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียดื้อยา รวมถึงการนำเทคนิคทางโมเลกุลาร์มาศึกษายีนดื้อยาชนิดใหม่และระบาดวิทยา

- การแปลผลการทดสอบทางอิเลกโทรไลต์ blood gas analysis รวมถึงการแปลผลของปัสสาวะและสารน้ำ ในผู้ป่วยโรคไต

สำหรับโครงการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานฯ ในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิในการระดมสมอง และหารือ เพื่อให้ได้ซึ่งเกณฑ์ฯ ที่มีความทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทุกสถาบันต้องรู้ 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้จากทั้งสองงานประชุม นำไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มีความชัดเจน ตรงประเด็น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเทคนิคการแทพย์  ที่สามารถนำไปใช้ในจริงในห้องปฏิบัติการ และสามารถนำเกณฑ์มาตรฐานฯ จากการประชุม ในการวางแผน ปรับปรุงแผนการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบโรคศิลป์ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ต่อไป  

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในแผนการเรียนการสอนรายวิชาเคมีคลินิก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th