หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการ The 2nd Current Drug Development International Conference
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

งานประชุมวิชาการ The 2nd Current Drug Development Ineternational Conference เป็นงานประชุมทางเภสัชศาสตรืที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการพัฒนายาและระบบนำส่งยา ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพ และเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยเน้นการวิจัยและพัฒนายาต้านมะเร็ง มีการเชิญ Keynote speakers จากต่างประเทศ 3 ท่าน มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. Prof. Dr. Lee-Yong Lim จาก University of Western Australia บรรยายในหัวข้อ "Overcoming barriers in anticancer drug delivery through nanotechnology"

2. Prof. Dr. Hideaki Otsuka จาก Horoshima University บรรยายในหัวข้อ "Anticancer agents from natural products"

3. Prof. Dr. Yu-Zong Chen จาก National university of Singapore บรรยายในหัวข้อ "Multi-target drug discovery technologies"

นอกจากนี้ยังการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเภสัชกรรม และระบบนำส่งยารูปแบบใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาเพื่อใช้กับยาต้านมะเร็ง ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และระบบนำส่งยารูปแบบใหม่ได้ รวมทั้งยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัย ในงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นยาและเครื่องสำอาง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนางานวิจัยของตนเองพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th