หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   30 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการเเพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    1. ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 2. การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา เคมีคลินิก เน้นโรคไต เเละห้องจุลชีววิทยา
 2. การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคการเเพทย์เพื่อกำหนดเกณฑ์ความสามารถของบัณฑิตเทคนิคการเเพทย์จบใหม่ โดยทำการระดมสมองจากคณาจารย์จากสถาบันที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการเเพทย์ เพื่อการปรับปรุง เพิ่มเติม เกณฑ์มาตราฐานเดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. สามารถนำความรู้จากการบรรยายโดยมาใช้ได้จริงในการเรียนการสอน โดยเน้นปัญหาที่พบเจอจริงทางห้องปฏิบัติการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานที่ได้จัดทำขึ้นซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อคุณภาพบัณฑิตเทคนิคการเเพทย์ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th