หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการปรับปรุงมาตรฐานความรู้เทคนิคการแพทย์และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

โครงการปรับปรุงมาตรฐานความรู้เทคนิคการแพทย์และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน โดยประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงานในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่กลุ่มเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถหิตวิทยา และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงานทางโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นการระดมสมองจากตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสถาบันหลักที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ทั้งหมด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำบทสรุปของเกณฑ์มาตรฐานความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ในสาขาโลหิตวิทยามาใช้ในการจัดการเรียน การสอน และการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สามารถมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th