หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 และโครงการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 เป็นการประชุมเกี่ยวกับการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กับความสัมพันธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเลือดจางที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น เลือดจางจากภาวะการขาดเหล็ก ธาลัสซีเมีย เป็นต้น และผู้ป่วยโรคไต นอกจากนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการแปลผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยเฉพาะการทดสอบและการายงานผลการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย และการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ส่วนการประชุมอีกงานหนึ่งเป็นโครงการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานความรู้เทคนิคการแพทย์และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน เป็นการระดมสมองของคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒินักเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีความทันสมัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับสากล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการเข้าร่วมประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ได้ โดยเฉพาะในรายวิชาโลหิตวิทยา เคมีคลินิก และจุลชีววิทยา เช่น เพิ่มเติมเนื้อหาในการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาดูความสัมพันธ์ของผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้กับอาการทางคลินิกของผู้ป่วย และดูความสัมพันธ์ของผลการทดสอบแต่ละการทดสอบว่าสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการแต่ละชนิดมาใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคแต่ละชนิดออกจากกันได้ สำหรับการเข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานความรู้เทคนิคการแพทย์และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน ทำให้ทราบรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละรายวิชาที่จะต้องให้ความรู้แก่นักศึกษา และทราบถึงระดับความสำคัญของเนื้อหาแต่ละหัวข้อ ทำให้สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาการสอนในแต่ละรายวิชาหรือเพิ่มเติมเนื้อหาที่นักศึกษาควรรู้ให้สมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมากยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมทั้งสองโครงการมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาที่ใช้ในการสอนนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th