หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   25 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกของผู้ป่วยกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (clinical and laboratory c
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

การประชุมดังกล่าวได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของอาการทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบ้ติการ โดยกล่าวถึงกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ภาวะซีดกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยผู้บรรยายได้กล่าวถึงภาวะซีดที่เกิดในโรคต่างๆ อาการแสดงของผู้ป่วย และผลการตรวจทางห้องปฏิบ้ติการที่ช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคดังกล่าว

2. โรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยผู้บรรยายกล่าวถึงอุบัติการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล และการเกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งบรรยายละเอียดระดับการถ่ายทอดยีนดื้อยา ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาทางการแพทย์เป็นอย่างมาก

3. เรื่องผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไดในด้านต่างๆ ทั้ง pre-renal, renal และ post-renal failure พร้อมกล่าวถึงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยวินิจฉัยแยกโรคดังกล่าว   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย เน้นในส่วนของความสัมพันธ์ของอาการทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบ้ติการ เพื่อให้ นศ. เชื่อมโยงความรู้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการสอนให้ นศ. รู้จักการทดสอบที่ช่วยวินิจฉัยโรคบางโรค และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคที่มีลักษณะคล้ายกันออกจากกันได้

ในส่วนความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและกลไกการดื้อยาของเชื้อ รวมถึงอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยาใหม่ๆ จะได้นำไปปรับสอนในรายวิชาโรคติดเชื้อต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา โดยเฉพาะในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th