หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   25 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ(Clinical and laboratory correlation)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (Clinical and laboratory correlation) ซึ่งได้จัดในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยโครงการนี้จะเน้นให้อาจารย์ที่เป็นแพทย์ในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โดยแพทย์แต่ละท่านมีความคุ้นเคยและเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น โลหิตวิทยา เคมีคลินิกเน้นโรคไต และจุลชีววิทยา เป็นต้น โดยวิทยาการแต่ละท่านจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการมาใช้ในการจัดการเรียน การสอนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้ โดยเฉพาะรายวิชา กรณีศึกษาทางพยาธิวิทยา และรายวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์อื่นๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการแปลผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเชื่อมโยงกับอาการทางคลินิกให้กับนักศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น อย่างน้อยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th