หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการปรับปรุงมาตรฐานความรู้เทคนิคการแพทย์และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การประชุมปรับปรุงมาตรฐานความรู้เทคนิคการแพทย์และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงานเคมีคลินิก

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง เป็นประธานการประชุม อาจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วงและอาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ แถวนาชม            เป็นเลขานุการ        อนุกรรมการวิชาการผู้ประสานงานกลุ่ม คือ รองศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ พิมายนอก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวิน วงศ์คำเนาว์ โดยมีตัวแทนอาจารย์จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากโรงพยาบาลทั่งภาครัฐและเอกชน โดยมีการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานความรู้เทคนิคการแพทย์และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงานเคมีคลินิก ประกอบด้วยการดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเกณฑ์การฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์สาขาเคมีคลินิก ดังเอกสารแนบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในการจัดการเรียน การสอน และการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาองค์ความรู้ของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้สามารถมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th