หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   13 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ด้วยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2555 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพัฒน์ 1 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสรุป ดังนี้

1) นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ ้งที่ประชุมให้ทราบเรื่องการดำเนินการส่งรายชื่อสาขาวิชาที่นักเทคนิคการแพทย์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท แล้วสามารถนำคุณวุฒิไปใช้ในการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ชำนาญการได้เร็วขึ้น ซึ่งสาขาชีวเวชศาสตร์เป็นหนึ่งสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้เสนอต่อ กพ.

2) แนวทางการจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรเฉพาะทาง โดยให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรตามความต้องการของนักเทคนิคการแพทย์ทั้งในประเทศและเพื่อพัฒนาเข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียน

3) การกำหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ภายใต้กระแส AEC เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ทันสมัย สู่สากล โดยการศึกษาและปรับระบบการศึกษาให้ก้าวทันสากล เช่น ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 6 ปี โดยได้รับปริญญา เช่น Medical Laboratory Sciences (MLS) เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้นทักษะด้านพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น

4) แนวทางการเป็นสมาชิกสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โดยสถาบันที่จะได้รับการพิจารณาเป็นสมาชิกจะต้องได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์

5) ความคืบหน้าของ มคอ.1 สาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลรับดำเนินการวิจัยและรายงานให้ สภาเทคนิคการแพทย์ และสกอ.ประกาศรับรองต่อไป

ุ6) แนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันในประเทศกลุ่มอาเซียน ในการผลิตบัณฑิต ให้ทุกสถาบันมีแนวทางเดียวกัน โดยบัณฑิตยังคงได้รับปริญญาของแต่ละสถาบัน และต้องสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของแต่ละประเทศ

7) การเลือกตั้งประธานสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งครบ 2 ปี โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ คือศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญญาสิทธิกุล ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตในทิศทางที่สอดคล้องกับทุกสถาบัน และสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน AEC และพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำแนวทางไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th