หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรชุมา  เมืองสอน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   10 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   11 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักการออกข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

หลักการออกข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

1.การตั้งจุดประสงค์ในการออกข้อสอบ

2.วิธีการออกข้อสอบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รู้แนวทางในการออกข้อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อใช้ในการปรับปรุง เพิ่มเติมในการสอนนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ครอบคลุมในการที่จะนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและใช้ในการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้เละหลักการเรื่องวิธีการออกข้อสอบที่ได้รับการอบรมมา สามารถนำมาใช้ใด้จริงที่มหาวิทยาลัยในการคิดเครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th