หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   28 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลและร้านยา    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ ร้านยาและโรงพยาบาล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

อ.บงกชกร พลไชย และ อ.สุวิมล บวรศุภศรี เข้านิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักศึกษา โดยแหล่งฝึกร้านยาเป็นร้านยาคุณภาพ มีประสบการณ์รับนักศึกษาฝึกงานทั้งหลักสูตร Pharm D. และหลักสูตร 5 ปี จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนโรงพยาบาลพระแสง เป็นโรงพยาบาลที่มีความโดดเด่นทางด้านเภสัชกรรมคลินิก มีศักยภาพในการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางได้เป็นอย่างดี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวทางในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ และการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแหล่งฝึกโรงพยาบาลพระแสงเน้นการฝึกปฏิบัติงานในทางคลินิก จึงอาจต้องคัดเลือกนักศึกษาสาขาคลินิกที่จะไปฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเรียนการสอนนักศึกษาให้สามารถนำความรู้และประมวลผลข้อมูลที่ได้ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th