หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   12 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   18 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เภสัช วลัยลักษณ์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ดูงานการผลิต ปี 4
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ได้ดูงานการผลิต ณ โรงงานเภสัชกรรมทหาร Biolab  งานสมุนไพร ของคณะแพทย์มหิดล หน่วยบริจากโลหิตสภากาชาด   ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการผลิต 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการปรับการสอน วิชาด้าน clinic ให้เข้ากับการสอนทางสายอื่นซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความผสมผสานยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th