หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   24 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เภสัช วลัยลักษณ์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา ปี 3 และ ปี 4 ประจำ ปี 2554
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ได้นิเทศงานนักศึกษาจำนวน 8 ที่  ได้แก่

โรงพยาบาลปากพนัง ในวันที่ 11/4/55

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โรงพยาบาลเทศบาล วันที่ 19/4/55

ร้านยาไนซ์ฟาร์มา ร้านยาหมอยา ร้านวังยาเภสัช     วันที่ 11/5/55

โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลชะอวด วันที่ 24/5/55  

พบว่านักศึกษาที่ไปนิเทศงานได้รับคำชมว่าเป็นคนที่มีความขยันมาก และมีความตั้งใจในการทำงาน โดยระหว่างการฝึกงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนัก อย่างไรก็ตามในส่วนของการฝึกงาน ปี 3 มีปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน  ทำให้นักศึกษาไม่ได้รับความรู้ที่เต็มที่  ส่วนปี 4 นักศึกษายังขาดความกล้าในการแสดงออก และมีความตื่นเต้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการรายงานหน้าชั้นเรียนที่ยังทำได้ไม่ดี    

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเฉพาะการนำเสนอผลงานของนักศึกษา  

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาวิธีการสอนให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก 

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th