หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชดาภา  บุญยัง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   20 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศและสอบปฏิบัติการรายวิชา PTH-392 ฝึกงานกายภาพบำบัด 3/2554
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  นิเทศและสอบนักศึกษาที่ส่งไปฝึกปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดในรายวิชา PTH-392 ที่โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลหาดใหญ่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กรณีศึกษาจากผู้ป่วยจริงในขณะสอบและได้รับทราบข้อมูลและปัญหาระหว่างที่ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ทราบขอบเขตกรณีศึกษาจากผู้ป่วยจริงและได้ทราบข้อมูลจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานว่านักศึกษากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังขาดความรู้ทางด้านใดเพื่อนำมาประยุกต์กับการเรียนการสอนต่อไป

 

หมายเหตุ:มีอาจารย์สาลินี ไชยกูล เป็นผู้ร่วมนิเทศและสอบปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th