หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  คมกริบ  หลงละเลิง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   26 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ร.พ.ตรัง และร.พ.ห้วยยอด   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบัดปี3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบัดปี3 และสอบนักศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีผู้ป่วย ขณะสอบนักศึกษา และสามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทำให้สามารถสอนนักศึกษาได้ในขอบข่ายความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.047 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th