หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปภาวรินทร์  นิลละออ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   12 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   13 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศุนย์วิทยบริการ มวล. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SPSS  โดยมีการทบทวนความรุ้ ตั้งแต่ การเริ่มสร้างแฟ้มข้อมูล การรวมข้อมูล การใช้คำสั่งต่างๆ ในการจัดการข้อมูล ไปจนถึงการทบทวนสถิติกับการวิจัย แบบพรรณนา การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การหาความสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติการสร้างแฟ้มข้อมูลและใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์หาคำตอบจากสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติแต่ละชนิด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ทั้งการกรอกข้อมูลการวิจัย การตั้งสมติฐานการวิจัย และการเลือกสถิติกับโจทย์วิจัย เพื่อหาคำตอบการวิจัยได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้ในการสอนนักศึกษาในการทำโครงงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม และการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการของอาจารย์ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th