หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วลัยนิภา  หาพุทธา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   28 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   30 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  การประชุม อบรม ความรู้ในพยาธิสภาพ การตรวจร่างกาย เทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในระบบหายใจ ทั้งการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยคณาจารย์กายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ปรับปรุง เพิ่มเติมในการเรียนการสอนวิชา PTH-453 กายภาพบำบัดในภาวะอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ระบบหายใจ และวิชาฝึกงานกายภาพบำบัด 1 การปฏิบัติคลินิกกายภาพบำบัด หรือการให้บริการทางกายภาพบำบัดในระบบหายใจ ให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เทคนิคการตรวจและการรักษาทางกายภาพบำบัดในระบบหายใจพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th