หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วลัยนิภา  หาพุทธา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยายาบราชบุรี โรงพยาบาลนครปฐม เป็นต้น   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกงานวิชาฝึกงานกายภาพบำบัด 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  นิเทศ และสอบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกงานในโรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ศูนย์ศิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ และโรงพยาบาลอ่างทอง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับปรุงในรายวิชาฝีกงานกายภาพบำบัด 1 เพื่อให้ได้สถานฝึกปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และปรับปรุงการเรียนการสอนก่อนส่งนักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติงานงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงในรายวิชาฝีกงานกายภาพบำบัด 1 เพื่อให้ได้สถานฝึกปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และปรับปรุงการเรียนการสอนก่อนส่งนักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติงานงาน การวางแผนการออกนิเทศการฝึกงาน การประชุม อและการจัดการอบรมทางวิชาการสำหรับอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th