หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   12 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

-  สถานการณ์และสุขภาพเด็กไทยในวันนี้ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

- การประเมินความเจ็บปวดในเด็ก

- การดูแลเด็กโรคเรื้อรัง/ การสื่อสารกับเด็กและครอบครัว

- วัคซีนในเด็ก

- การพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ทุนชีวิตในเด็กไทย สังคมต้องให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจังตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กโต และวัยรุ่น ถึงจะทำให้อนาคตของชาติมีคุณภาพ เด็กไทยจะต้องเตรียมตัวสู่สังคมอาเซียน โดยการต้อง รู้รอบ รู้คิด รู้ธรรม มีความยืดหยุ่น ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และต้องพึ่งตนเองได้

- เด็กไทยก่อน3 ขวบควรได้ประเมินพัฒนาการ 1 ครั้ง แบบจริงจังไม่ใช่ถามพัฒนาการจากผู้ปกครองแต่ต้องประเมินจริงๆ

- การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล พยาบาลต้องทำบทบาทของตนเองให้ชัดเจน  โดยใช้แนวทางการพัฒนา อาทิ CQI, KM , RM , R2R เป็นต้น และการดูแลผู้ป่วยจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยให้มากที่สุด

- การให้วัคซีน มีความจำเป็นทั้งในตัวผู้ป่วยและตัวผู้ประกอบวิชาชีพทางสุขภาพ และปัจจุบันมีการผลิตวัคซีนรวมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- การดูแลเด็กที่ได้รับความปวด พยาบาลต้องมีการประเมินความปวดให้เหมาะสมในเด็กแต่ละวัย และในรายที่เป็นโรคเรื้อรังเราต้องเข้าใจระยะต่างๆ ของโรคเรื้อรังด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในความรู้ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับข้อมูลจากวิทยากรเพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ทั้งในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการ การทำอย่างไรให้กลุ่มวัยรุ่นเข้าถึงสถานบริการมากจขึ้น

- นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการดูแลเด็กป่วยเรื้อรังและมีความเจ็บปวดไปใช้กับผู้ป่วยให้เหมาะสม

- การตรวจวินิจฉัยแยกโรคลมชักพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th