หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   12 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   13 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้ spss เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 7
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1. การสร้างแฟ้มข้อมุล

2. การนำเสนอข้อมุลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น

- การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

- การนำเสนอข้อมุลและการกระจายของข้อมุล

- การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

- การวัดค่าความสมัพันธ์ของตัวแปร

3. การทดสอบสมมติฐาน

- การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชาการเดียว

- การทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร

- การทดสอบค่าเฉลี่ยของหลายประชากร

- การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม 2 ตัว

- การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์และนำความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น และการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้อบรม ไปใช้ในการเรียน การสอน และงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. สถิติกับงานวิจัย

2. โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th