หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   03 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.ฉวาง, รพ.ทุ่งใหญ่ และร้านยาในจังหวัดนครศรี   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 โดย ผศ.พีรรัชต์ ไทยนะ และ อ.ธิดา โสตถิโยธิน จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ร้านยาอภิรดีเภสัช ร้านยากู๊ดเมดิก และร้านบ้านยาเภสัช พบว่า

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง มีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในผลัดนี้จำนวนทั้งสิ้น 4 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน ซึ่งจากการนิเทศพบว่านักศึกษามีความสุขกับการฝึกปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำแหล่งฝึกมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ด้านสถานที่ และการดูแลนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถช่วยแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ ลักษณะการฝึกงานในภาพรวมจะบรรยายพร้อมๆกันสำหรับนักศึกษาทั้ง 4 คน แต่ในการปฏิบัติจะแยกปฏิบัติเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส่วนชั้นปีที่ 3 จะเน้นการสังเกตุการณ์

2. โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน 2 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ลักษณะการฝึกปฏิบัติงานจะเป็นแบบการสังเกตุการณ์ประกอบกับการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถทำได้ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำแหล่งฝึก เช่นการช่วยหยิบ การช่วยพิมพ์ข้อมูลคนไข้ การให้ความรู้หรือคำแนะนำแก่ผู้ป่วย รวมทั้งกิจกรรมเสริมต่างๆที่มีในโรงพยาบาล

3. ร้านยาอภิรดีเภสัช ในผลัดนี้มีนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานจำนวน 2 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากการนิเทศงานพบว่า ร้านตั้งอยู่ค่อนข้างห่างจากชุมชน ดังนั้นในเวลากลางวันจึงไม่ค่อยมีผู้ใช้บริการ แต่ในช่วงเย็นจะมีลูกค้าเข้ามามาก และมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะ ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องอยู่ฝึกปฏิบัติงานให้ครอบคลุมช่วงเย็น เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่มากพอ ในด้านของการดูและนักศึกษา อาจารย์ประจำแหล่งฝึกสามารถดูแลนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นักศึกษามีความรู้และมีความสุขในการฝึกปฏิบัติงานที่ร้าน

4. ร้านกู๊ดเมดิก ในผลัดนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 คน เข้าฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งอาจารย์ประจำแหล่งฝึกเป็นผู้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษามาแล้ว 2 ปี ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการดูแลนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

5. ร้านบ้านยาเภสัช ในผลัดนี้มีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานทั้งสิ้น 5 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก มวล.จำนวน 2 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก มอ. จำนวน 1 คน เนื่องจากเภสัชกรผู้ที่ได้รับการติดต่อประสานงานจากมหาวิทยาลัยในตอนแรกเป็นเภสัชกรอีกคนหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้โอนร้านให้แก่เภสัชกรคนปัจจุบัน โดยร้านใหม่เพิ่งเปิดได้เพียงไม่กี่วันก่อนการเข้ามาฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ทำให้จากการประเมินพบว่าเภสัชกรซึ่งไม่มีประสบการณ์การดูแลนักศึกษาฝึกงาน และสภาพร้านที่ยังไม่พร้อมต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่าไหร่นัก ทำให้นักศึกษามีข้อจำกัดในการเรียนรู้ และมีความกังวลในการฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1.       ปรับปรุงเรื่องการประสานงาน ระบบธุรการและการสารบรรณเพื่อให้แหล่งฝึกได้รับเอกสารต่างๆครบถ้วนก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

2.       มอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการประเมินแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเพื่อประสานขอความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาในช่วงการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ

3.       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกในปีต่อๆไป
  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. ประเมินและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะของแหล่งฝึก และนักศึกษา

2. พัฒนาแหล่งฝึกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อๆไปในอนาคต


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th