หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   11 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3_3555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1.      เรื่องการจัดงานประชุม clinical correlation      มีการเปลี่ยนแปลงคือวิทยากรและเวลา ดังนี้คือ

 24 พค 2555

9.10-12.00 น. วิทยากรคือ ผศ.ดร.นพ.ชายวิทย์ ตรีพุทธรักษ์

13.00-16.00                ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

 25 พค 2555

9.00-12.00                 รศ.นพ.ยิ่งยศ  กีรติสิน

 2.       งานประชุมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานฯ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลุ่ม ในกลุ่มต้องเลือกประธานและผู้นำเสนอภายในกลุ่มเพื่อเตรียมนำเสนอในวันที่ 29 พค 2555

3.       ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการจัดทำคู่มือเทคนิคการแพทย์ ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นทีมผู้แทนจากอนุกรรมการพัฒนาวิชาการที่จะเข้าไปทำซึ่งขณะนี้ได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และจะมีการดำเนินการในเร็วๆนี้

4.        ได้มีการพูดถึงหลักสูตรอบรมระยะสั้น 15 หน่วยกิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้นักเทคนิคการแพทย์ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมี 5 สาขาคือ จุลชีววิทยา   ธนาคารโลหิต การบริการ ภูมิคุ้มกันวิทยา และ โลหิตวิทยา ซึ่งตอนนี้ได้มีการจัดทำเกณฑ์การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันหากสถาบันไหนจะเอาไปทำต้องผ่านการรับรองจากสภาฯเช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรี  

5.       การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) เนื่องจากที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องบริษัทที่เข้ารับเป็นผู้ดูแลระบบตรงนี้ซึ่งเขาไม่สามารถแก้ปัญหาและเข้ามาดูแลงานได้เลย ทำให้ทางชุดคณะอนุกรรมการได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างคนทำระบบของบริษัทใหม่แทนบริษัทเก่าแต่คงต้องฟังความเห็นจากสภาฯ ในวันประชุมใหญ่อีกครั้ง

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th