หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   30 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลระโนด และโรงพยาบาลสทิงพระ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรม โรงพยาบาลระโนด และโรงพยาบาลสทิงพระ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ดิฉันและอาจารย์บุหลัน อุดมศรี ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงพยาบาลระโนด และโรงพยาบาลสทิงพระ เพื่อติดตาม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากเภสัชกรประจำแหล่งฝึก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้ทราบว่าโรงพยาบาลระโนดเริ่มทำโครงการ home healthcare ซึ่งสามารถส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ไปฝึกปฏิบัติงานทางด้านนี้ได้

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาแหล่งฝึกร่วมกันในอนาคต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ศึกษาแนวทางการทำ home healthcare จากฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลระโนด เพื่อวางแผนการส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th