หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   12 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ร้านยาในอ.เมืองสงขลา และอ.หาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรม ร้านยา จ.สงขลา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ดิฉันและอาจารย์บุหลัน อุดมศรี ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งฝึกปฏิบัติงานที่ร้านยาใน อ.เมืองสงขลา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นจำนวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านยาฟาร์มาพลัส ร้านยาโนราห์เภสัช ร้านยาเภสัชชุมชน 2 และร้านยาฟาซิโน ลพบุรีราเมศวร์ จากการนิเทศงานและการพูดคุยกับเภสัชกรประจำร้าน ทำให้ทราบข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการจัดระบบฝึกงาน ได้เห็นสถานที่จริง ที่สามารถประเมินคุณภาพของร้านยาแต่ละร้านด้วย ช่วยในการตัดสินใจในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในอนาคต ได้ MOU กับร้านยาฟาร์มาพลัส ด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การจัดระบบการฝึกปฏิบัติงานในครั้งถัดไป เนื่องจากเภสัชกรให้ความคิดเห็นว่า อาจารย์ควรมีการติดต่อกับแหล่งฝึกให้มากกว่านี้ ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงาน เพราะนักศึกษาต้องเข้าไปสอบถามเองในขั้นตอนแรก อาจทำให้ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าที่ควร

พบว่าบางร้านยามีเภสัชกรอยู่เป็นบางเวลา ซึ่งไม่ครอบคลุมเวลาที่นักศึกษาอยู่ที่ร้าน เนื่องจากเภสัชกรทำงานประจำที่โรงพยาบาล  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เสียงสะท้อนจากแหล่งฝึกเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สามารถนำมาใช้ในการสอนนักศึกษาให้เข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะในด้าน pharmacology ที่นักศึกษาระดับนี้ควรมีความรู้แน่นพอสมควร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th