หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชรินทร์  นิลมาท   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.พระพุทธบาท   จังหวัด  สระบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิกตามโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิกของอาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในฐานะนักกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิกกายภาพบำบัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เทคนิคการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 2 และ 3

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th