หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   02 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    09 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

10.00 – 10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30 – 12.00 น.

- หัวหน้านักวิจัย (รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์) เปิดการประชุมและนำเสนอข้อมูล (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ. 1) เพื่อให้คณะผู้วิจัยได้ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555

-แบ่งคณะผู้วิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อพิจารณา  (ร่าง) รายงานวิจัย มคอ. 1 ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับ สกอ.

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

สรุปข้อมูลที่ได้รับผิดชอบที่หัวหน้ากลุ่ม เพื่อจัดทำเป็น(ร่าง) รายงานวิจัย มคอ. 1 เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในราวปลายเดือนพฤษภาคม 2555

 

                ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

                การประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำข้อมูล (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1) ที่ได้นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชาชีพต่างๆเพื่อให้วิพากษ์ เสนอคำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง)  มคอ. 1 ที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อพิจารณาความครบถ้วนในทุกประเด็น รวมทั้ง คณะผู้วิจัยได้ทำการพิจารณาทบทวนข้อมูลที่ปรากฏใน  (ร่าง) รายงานวิจัย มคอ. 1 ที่ได้นำเสนอ ซึ่งข้อมูลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ปรากฏใน (ร่าง) รายงานวิจัย มคอ. 1 ที่จะต้องปรากฏหัวข้อต่างๆตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับ สกอ.ด้วย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะต้องนำ(ร่าง) รายงานวิจัย มคอ.1 เสนอเป็นรายงานความก้าวหน้าต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลให้หัวข้อต่างๆ ที่ได้มีการแก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่ได้มีการพิจารณาทบทวนปรากฏดังเอกสารแนบ และ (ร่าง) รายงานวิจัย มคอ. 1 ซึ่งประกอบไปด้วย หัวข้อสำคัญดังนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ

            - บทที่ 1 หลักการและเหตุผล

            - บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

            - บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

            - บทที่ 4 ผลการวิจัย

            - บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) ให้กับศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. พิจารณาในลำดับต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1) มาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th