หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการแพทย์ไทย ก้าวสู่อาเซี่ยน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

        มีเนื้อหาที่มุ่งเน้น ให้นักเทคนิคการแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม รับรู้และเตรียมความพร้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่กำลังจะมาถึง โดยนักเทคนิคการแพทย์จะต้องเตรียมรับมือ การแข่งขันในตลาดแรงงานวิชาชีพ และเตรียมพร้องรองรับการขยายของงานบริการ ทางเทคนิคการแพทย์ที่จะมีมากขึ้น โดยต้องพัฒนาตนเอง และองค์กร มุ่นเน้น เรื่องคุณภาพ เพื่การแข่งขัน พร้องพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่จะใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสาร

       มีการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวนมากทั้ง สาขาจุลชีงวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา โลหิตวิทยา เคมีคลินิก และอื่นๆ ทั้งจาก รพ. และ มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต

        ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทางด้านความก้าวหน้าด้านเครื่องมือ เนื่องจากตัวเองมีความสนใจในเครื่องตรวจวินิจฉัยอัตโนมัติจุลชีพ ทั้งแบคทีเรีย รา และ mycobacterium พบมีเครื่องมือใหม่ จาก Baker ประเทศเยอรมันที่ใช้หลักการ Mass Spec / MALDi-TOF  ที่สามารถวินิจจุลชีพดีงกล่าวที่เจิรญมาเป็นโคโลนีจาการเพาะเขฃชื้อจากสิ่งส่งตรวจจ ได้ภายใน 5 นาที เชื่อว่าเครื่องมือดังกลว่าวน่าจะนำมาใช้ในงานการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก กว้างขวางขึ้น

จึงคิดไว้ว่าจะเพิ่มเนื้อหา หลักการ ดังกล่าวการเรียนการสอน ในวิชาในกลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th