หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  ประลมพ์กาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลราชธานีและสมาคมกายวิภาคศาสตร์   จังหวัด  มุกดาหาร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 35
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
   การนำเสนอผลงานวิจัย และสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่วยข้อง  เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทิศทางการวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย และแนวทางการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางสาขามหกายวิภาคศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th