หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   26 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีผู้ผลิตรเทคนิคการแพทย์/สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์/ประชุมประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 36
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

สรุป: การประชุมสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตทางเทคนิคการแพทย์ 

 1. การจัดตั้งกองทุนเพื่อการดำเนินงานของสภาคณบดีฯ โดยให้แต่ละสถาบัน ลงทะเบียนการเป็นสมาชิกเข้ากองทุนสถาบันละ 5,000 บาท

2. การดำเนินการหลักสูตรวุฒิบัตรเฉพาะทาง โดยยังต้องหาข้อตกลงร่วมกันเพิ่มเติม และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

3. การดำเนินการจัดทำ มคอ.1 สาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดย ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการวิจัยและนำเสนอต่อ สกอ.เพื่อพิจารณาและประกาศใช้

4. ทิศทางการผลิตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ภายใต้กระแส AEC โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถรองรับการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่สื่อสารด้วยภาษา Bahasa และภาษาอังกฤษ เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์

5. แนวทางการเข้าเป็นสมาชิกสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตทางเทคนิคการแพทย์ โดยมีเกณฑ์หลัก คือ ต้องผ่านการตรวจรับรองสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์และมีบัณฑิตที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้ว จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้

6. การเลือกประธานสภาผู้ผลิตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เนื่องจากครบวาระ โดยให้เลื่อนการดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป

สรุป: การประชุมประจำปีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 36 หัวข้อ เทคนิคการแพทย์ไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

1. การสอบเทียบเทียบ เพื่อควบคุมเครื่องวัด สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  คำอธิบาย และลักษณะสำคัยทางมาตรวิทยาของเครื่องมือวัด ที่กระทบต่อผลการทดสอบ พื้นฐานการวัดสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สาระในใบรายงานผลการสอบเทียบ การแปรผลใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการทางการแพทยื และบริภัณฑ์การวัด เช่น Water bath, Centrifuge, Analytical balance และ Micropipette

2.เทคนิคการแพทย์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยในปี พ.ศ.2558 จะมีการเปิดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน เป็นผลให้สามารถมีการเคลื่อนย้ายแรงงานและการบริการด้านต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศที่เป็นสมาชิก ASEAN ภายใต้กรอบข้อตกลงของประเทศสมาชิก ในการร่วมมือและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อการแข่งขันทางการค้าและด้านอื่นๆ กับประเทศคู่ค้า เกิดการเคลื่อนย้ายภาคแรงงานและการบริการได้อย่างเสรี โดยเฉพาะการบริการด้านสุขภาพซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีกรอบมาตรฐานในการกำกับ ดูแล การกำหนดมาตรฐานจะต้องไม่เป็นอุปสรรค ลดทอนสิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก ASEAN ด้วยกัน และพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดเครือข่ายการบริการด้านสุขภาพ เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและการฝึกปฏิบัติ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้นๆ สามารถขอขึ้นทะเบียน และ/หรือ ขอใบรับรอง และ/หรือขอใบอนุญาต ในประเทศแหล่งกำเนิด และ/หรือประเทศผู้รับซึ่งซึ่งเป็นต่างชาติมาขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ โดยมีสิทธิ์ในการเข้าไปประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับได้และต้องปฏิบัติสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติภายในของประเทศนั้นๆ ภายใต้หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแลของประเทศนั้นๆ

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. นำความรู้ด้านการสอบเทียบ เพื่อควบคุมเครื่องวัด สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  มาใช้เป็นแนวทางในการสอน เพื่อให้สามารถนำความรู้จากชั้นเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการขอรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับประเทศและสากล (LA, ISO15189)

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เพื่อก้าวสู่ ASEAN  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1.ศึกษา จุดอ่อน จุดแข็ง และความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตและรองรับการบริการด้านสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th