หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    งานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวข้อ "เทคนิคการแพทย์ไทยก้าวสู่ประชาคม
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ และมีการบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยครอบคลุมทุกๆสาขาย่อยของวิชาชีพ รวมถึงการเน้นย้ำบทบาทของวิชาชีพเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถใช้แนวคิด และวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัย

รวมถึงประสบการณ์ทางคลินิกที่นำมาแลกเปลี่ยนในการบรรยายสามารถนำมาใช้ปรับปรุงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวคิดเกี่ยวกับการทำ R2R (Routine to Research) ซึ่งเป็นการทำวิจัยโดยมีพื้นฐานจากการแก้ไขปัญหาในงานประจำ นับว่าเป็นการวิจัยแบบใหม่ ที่ควรแนะนำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการ เพราะเป็นการวิจัยที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ และเป็นการแก้ไขปัญหาของระบบงาน โดยใช้แนวคิดจากการวิจัยเป็นต้นแบบ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th