หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส.เภสัชศาสตร์ มวล.   จังหวัด  สตูล
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

        การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จังหวัดสตูล จำนวน 6 แหล่งฝึก (4 โรงพยาบาล 2 ร้านยา) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2555 - 1 พฤษภาคม 2555 ซึ่งประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ศศภท.)  

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 ข้อมูลการประเมินในด้านต่างๆ ทั้งศักยภาพแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษา การพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความรู้ ความประพฤติและความรับผิดชอบของนักศึกษา การประสานงานในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาและแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จากการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ มีแหล่งฝึกที่มีความสนใจและสามารถพัฒนาการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (MOU) คือแหล่งฝึก รพ.สตูล โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลควนกาหลง และร้านยาละงูเภสัช ซึ่งต้องดำเนินการต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนแหล่งฝึกและความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th