หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   24 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ   จังหวัด  ปัตตานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพร้านยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

การนิเทศเพื่อติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ในการฝึกปฏิบัติงานร้านยาและโรงพยาบาล เพื่อสอบถามการฝึกปฏิบัติงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากแหล่งฝึกเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ เพื่อประเมินทักษะทางเภสัชศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทักษะทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th