หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   24 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาระบบยาจากบทเรียนยาซูโดฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. คคส. วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สภาเภสัชกรรมและชมรมเภสัชชนบท ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาการกระจายยาซูโดอีฟีดรีน จึงจัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลสาธารณะ และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเชิงระบบ ซึ่งในการประชุมได้ทีประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. สรุปประมวลสถานการณ์ซูโดฯ

2. ข้อเท็จจริง ประสิทธิผล ความจำเป็นของยาซูโดฯและยาทดแทน

3. การใช้ยาที่เหมาะสมในโรคหวัดที่เกี่ยวข้องกับยาซูโดฯ

4. ความเสี่ยงของยาทดแทนกับการในไปใช้เป็นยาเสพติด

5. การอภิปราย เรื่องผ่าทางตันวิกฤติระบบยา : บทเรียนจากกรณียาซูโดฯ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการประชุมดังกล่าวทำให้ได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้และการปราบปรามการใช้ยาซูโดฯในทางที่ผิด ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์ถึง

1. ความจำเป็นของการใช้ยาซูโดฯในเชิงการรักษาเปรียบเทียบกับการใช้ยาทดแทน ก็มีหลากหลายความคิด บางความคิดก็มีความเห็นว่ายาซูโดฯยังมีความจำเป็น แต่อาจต้องมีการควบคุมการใช้ แต่บางความคิดก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ยาดังกล่าว

2. ความเสี่ยงของยาทดแทนในการนำไปใช้เป็นยาเสพติด พบว่าทางวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมต่างก็เห็นด้วยกับวิวัฒนาการและวิธีในการประยุกต์ใช้ในทางที่ผิด ซึ่งต่างก็ยอมรับว่าคงไม่มีวิธีการยับยั้งการพัฒนายาไปสู่ยาเสพติดได้ ดังนั้นไม่ว่าจะปราบปราม ป้องกัน หรือใช้มาตรการควบคุมใดๆแล้วก็เป็นไปได้ที่จะมีการใช้ยาทดแทนในทางที่ผิดนอกเหนือจากยาซูโดฯ

3. ปัญหาระบบยา จากบทเรียนยาซูโดฯ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่าจะมีผลมาจากการจัดการระบบยาที่ด้อยประสิทธิภาพ ซึ่งในความเป็นจริง ระบบที่มีอยู่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่เกิด เกิดขึ้นเพราะคนในระบบที่มองข้ามหรือหลีกเลี่ยงการทำงานตามระบบ เช่น ปัญหาจากการจักซื้อ ปัญหาจากการมีห้องยาย่อย ปัญหาการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น

 ทั้งนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของเภสัชกร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การเรียนการสอน

จากปัญหาที่เกิดขึ้น และการสะท้อนให้เห็นถึงที่มาของปัญหาทำให้ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องกระตุ้นและปลูกฝังความคิดในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษาตั้งแต่วัยเรียน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีที่สุด

2. การบริหารจัดการร้านยามหาวิทยาลัย

จาการประชุมทำให้ทราบความคืบหน้า ความเป็นมาของปัญหา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการระบบยาที่มีปัญหา ร้านยาเป็นแหล่งหนึ่งในกระบวนการของระบบยา คณะทำงานรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจต้องมาร่วมกันพิจารณาวางแผนระบบการจัดการยา เวชภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลในร้านยาให้ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th