หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   19 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 3 ณ จังหวัดปทุม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

วัน-เดือน-ปี

กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ แหล่งฝึก

18 เมษายน 2555

-       โรงพยาบาลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

19 เมษายน 2555

-       ร้านอองเภสัช อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

-       โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 

เนื้อหา

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3) เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน (ร้านขายยา) เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้ในบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในโรงพยาลและในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านขายยา) และนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ ต่อไป

 

วัตถุประสงค์    

1.         เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทราบบทบาท เรียนรู้ ศึกษาประสบการณ์การทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงานเภสัชกรรมของเภสัชกรโรงพยาบาล

2.         เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทราบโครงสร้างองค์กรของโรงพยาบาล และกลุ่มงาน/ฝ่ายเภสัชกรรมในโรงพยาบาล

3.         เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทราบบทบาทและหลักการบริหารจัดการพื้นฐานของเภสัชกรในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านขายยา) และตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของเภสัชกรประจำร้านขายยา

 

ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน (ร้านขายยา) ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีการมอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการนิเทศนักศึกษา ดังนี้

 

การนิเทศงานของคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการนิเทศงานจะเดินทางไปแหล่งฝึกเพื่อพบนักศึกษาและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกในภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.       สนับสนุนให้กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน (ร้านขายยา) เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2.       ประเมินความพร้อมในการดูแลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมของแหล่งฝึกระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกปฏิบัติงาน

3.       ประเมินบุคลิกภาพและความประพฤติของนักศึกษาระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกปฏิบัติงาน

4.       ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกในปีต่อๆไป

 

ในการนิเทศงานครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังแหล่งฝึกรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่

1.       โรงพยาบาลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

2.       ร้านอองเภสัช อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

3.       โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผลการนิเทศงานของคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากการนิเทศมีข้อสรุปของปัญหาที่พบในภาพรวมของแต่ละแหล่งฝึก ดังนี้

1.       โรงพยาบาลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

1.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        ระบบสารบรรณและธุรการ เนื่องจากทางฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ไม่ได้รับเอกสารการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา ไม่ได้รับประวัติและข้อมูลนักศึกษา รวมทั้งไม่ได้รับใบสำคัญรับเงินเพื่อจะทำการสรุปส่งกลับมายังสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และในใบขออนุญาตลาหยุดมีคำผิดรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการจัดส่งเอกสารทางโทรสารให้กับเภสัชกรผู้รับผิดชอบการฝึกงานของนักศึกษา

-        หนังสือราชการ เรื่องการขอเข้านิเทศนักศึกษาของคณาจารย์ ในประเด็นนี้ เภสัชกรแหล่งฝึกแจ้งว่าได้รับการประสานงานจากคณาจารย์ทางโทรศัพท์ แต่ไม่ได้เอกสารหนังสือราชการอย่างเป็นทางการจากสำนักวิชาฯ จึงรับทราบการขอเข้านิเทศด้วยวาจาเท่านั้น

-        ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำให้ครบถ้วนได้ตามที่สำนักวิชาฯกำหนด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดราชการหลายวัน และทางโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงไม่ได้เปิดทำการนอกเวลาราชการและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จึงไม่สามารถให้นักศึกษามาฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเพื่อเก็บชั่วโมงการฝึกงานให้ครบถ้วนได้

1.2   อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลสามโคก มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาลของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ แต่ยังไม่มีความพร้อมสำหรับการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินงานในบริบทของเภสัชกรรมคลินิกที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางวิชาชีพในเชิงลึก ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภคบางส่วนและการบริการจ่ายยาซึ่งเป็นหน้าที่หลักเท่านั้น

 

2.       ร้านอองเภสัช อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

2.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        หนังสือราชการ เรื่องการขอเข้านิเทศนักศึกษาของคณาจารย์ ในประเด็นนี้ เภสัชกรแหล่งฝึกแจ้งว่าได้รับการประสานงานจากคณาจารย์ทางโทรศัพท์ แต่ไม่ได้เอกสารหนังสือราชการอย่างเป็นทางการจากสำนักวิชาฯ จึงรับทราบการขอเข้านิเทศด้วยวาจาเท่านั้น

-        ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำให้ครบถ้วนได้ตามที่สำนักวิชาฯกำหนด เนื่องจากเภสัชกรประจำแหล่งฝึกแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าจะให้ฝึกงานได้เฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น ทั้งนี้ นักศึกษารับทราบข้อมูลก่อนที่จะเข้าฝึกงานในเวลาไม่นานนัก ส่งผลให้ชั่วโมงการฝึกงานอาจจะไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ทางแหล่งฝึกไม่ด้แจ้งประเด็นนี้กับอาจารย์ผู้นิเทศ  และอาจารย์ผู้นิเทศได้รับข้อมูลจากนักศึกษาในภายหลังจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือสอบถามแหล่งฝึกในวันที่ทำการนิเทศ อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งนักศึกษาให้ทราบว่าอาจจะต้องทำการเก็บชั่วโมงฝึกงานให้ครบถ้วนในภายหลังโดยทำการฝึกงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน อาศรมยาวลัยลักษณ์ เพื่อเก็บชั่วโมงการฝึกงานให้ครบถ้วนต่อไป

2.2 อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลสามโคก มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาลของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ แต่ยังมีข้อกังวลในด้านความพร้อมสำหรับการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ ถึงแม้ว่าจะมีเภสัชกรประจำร้านจำนวน 4 คน ซึ่งการดำเนินกิจการส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการเรียกหายาที่ผู้ป่วยต้องการใช้ การขายส่ง และมีการพิจารณาช่วงเวลาที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน โดยต้องการให้นักศึกษามาฝึกงานในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน มากกว่าในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม การให้บริการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยาหรือเภสัชกรรมชุมชนอาจจะมีไม่มากนัก ดังนั้น การฝึกงาน ณ แหล่งฝึกนี้จึงควรมีการพิจารณาให้รอบด้านก่อนการส่งนักศึกษามาฝึกงานรวมทั้งอาจจะต้องทำการประสานงานที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในด้านการฝึกงานในโอกาสต่อไป

 

3.       โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

3.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        ระบบสารบรรณและธุรการ เนื่องจากทางฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ไม่ได้รับเอกสารการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา ไม่ได้รับประวัติและข้อมูลนักศึกษา รวมทั้งไม่ได้รับใบสำคัญรับเงินเพื่อจะทำการสรุปส่งกลับมายังสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และในใบขออนุญาตลาหยุดมีคำผิดรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการจัดส่งเอกสารทางโทรสารให้กับเภสัชกรผู้รับผิดชอบการฝึกงานของนักศึกษา

-        หนังสือราชการ เรื่องการขอเข้านิเทศนักศึกษาของคณาจารย์ ในประเด็นนี้ เภสัชกรแหล่งฝึกแจ้งว่าได้รับการประสานงานจากคณาจารย์ทางโทรศัพท์ แต่ไม่ได้เอกสารหนังสือราชการอย่างเป็นทางการจากสำนักวิชาฯ จึงรับทราบการขอเข้านิเทศด้วยวาจาเท่านั้น

-        ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำให้ครบถ้วนได้ตามที่สำนักวิชาฯกำหนด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดราชการหลายวัน ทางแหล่งฝึกเสนอว่าสำนักวิชาฯควรจะต้องพิจารณาและกำหนดจำนวนชั่วโมงการฝึกงานให้ชัดเจนโดยไม่คำนึงถึงการเก็บชั่วโมงในช่วงเวลานอกเวลาทำงานเพราะภารกิจของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นเตรียมไว้สำหรับการบริการให้กับผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล ถึงแม้ว่าเภสัชกรทุกท่านจะยินดีถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาฝึกงานก็ตาม อยากให้การฝึกงานนอกเวลาราชการมีไว้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การฝึกงานของนักศึกษากลุ่มนี้ ทางเภสัชกรแหล่งฝึกได้จัดให้นักศึกษาเก็บชั่วโมงเพิ่มเติมนอกเวลาราชการได้บางส่วนเนื่องจากโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง (อัตราการครองเตียงประมาณ 200 เตียง) จึงเปิดทำการนอกเวลาราชการและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้

3.2 อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการศึกษาดูงานหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาลของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และมีความพร้อมสำหรับการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ

 

ผู้นิเทศงานการฝึกงานของนักศึกษา:        1. อาจารย์ ดร.วิชิต โนสูงเนิน

                                                 2. อาจารย์ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

          สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1.       ปรับปรุงเรื่องการประสานงาน ระบบธุรการและการสารบรรณเพื่อให้แหล่งฝึกได้รับเอกสารต่างๆครบถ้วนก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

2.       มอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการประเมินแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเพื่อประสานขอความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาในช่วงการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ

3.       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกในปีต่อๆไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

          สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1.       ปรับปรุงเรื่องการประสานงาน ระบบธุรการและการสารบรรณเพื่อให้แหล่งฝึกได้รับเอกสารต่างๆครบถ้วนก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

2.       มอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการประเมินแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเพื่อประสานขอความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาในช่วงการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ

3.       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกในปีต่อๆไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th