หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   17 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   นิเทศน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาเภสัชศาสตร์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

นิเทศน์การฝึกปฏิบัติงาน ร้านยา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ร้านยาหน้าแขวน

ร้าน P&F integrate   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้นักศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อพัฒนาปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในครั้งต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th