หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program/British Coucil   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Good practice in the supervision of docterol and masters research
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

The objective of this workshop aimed to:

1.Develop strategies for dealing with common problems that occure during project supervision: and

2. Plan for how they can inplement and support changes in personal and/or instituteional supervisory practice.

        This program provided the opportunity to:

 -Explore the key charecteristic, national and disciplinary variations in the framworks and models used to supervised and access docterol and master research;

-Consider and discuse expectations of research at masters and docteral level study;

-Share experiences of undertaking and supervising master and docterol research projects;

-Identify on the students expectations of supervisor and institution

   All details of this workshop were attached as file below

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   Application the guidelines knowlege, three parts of research project supervision: preparation, process and outcomes, for the supervisor, the student, and the institution to real practice.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  Sharing this knowledge to the other staffs and students.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th