หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   19 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพิปูน และร้านยาจันดีเภสัช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  วันที่ 19 เมษายน 2555 ผศ.พีรรัชต์ ไทยนะ และอ.ธิดา โสตถิโยธิน  ได้ไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน 1 คน และ ร้านยาจันดีเภสัช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจำนวน 2 คน นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบของการบรรยาย สังเกตุและการลงมือปฏิบัติ ในบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในแหล่งฝึกต่างๆ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการฝึกปฏิบัติงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร อีกทั้งยังได้รู้จักวิธีการนำความรู้ที่ได้เรียนมามาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่าตัวนักศึกษามองเห็นรูปแบบและบทบาทของเภวัชกรได้ชัดเจนขึ้น และสามารถประเมินตนเองได้ว่าตนเองยังขาดความรู้หรือทักษะด้านใด เพื่อนำกลับมาปรับปรุงและแก้ไข เตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติงานจริงตามหลักสูตรในชั้นปีที่ 4

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th