หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   11 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลทุ่งสง   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  วันที่ 11 เมษายน 2555 ได้ไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 คน ณ โรงพยาบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานในส่วนของงานเภสัชกรรมคลินิก งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน  งานคลังเวชภัณฑ์ งานบริการวิชาการ และงานการผลิต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  โรงพยาบาลทุ่งสงถือเป็นโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื ่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ แต่หากต้องการจัดให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรมคลินิก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านบุคลากรที่จะเป็นอาจารย์แหล่งฝึกอีกมาก เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความพร้อมและยังไม่มีคุณวุฒิตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนดไว้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับแหล่งฝึกในการพัฒนาบุคลากรสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงและอาจารย์แหล่งฝึกในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th