หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   05 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Natural product -Based drug discovery
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

แนวทางการทำวิจัยเกี่ยวกับ "การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเเละการค้นพบยา"   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การปรับเเต่งโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในรูปเเบบต่างๆ ส่งผลให้สารนั้นมีการออกฤทธ์ทางชีวภาพที่โดนเด่นเเตกต่างกัน ซึ่งมีประโยชน์มากในการกำหนดทิศทางงานวิจัยในอนาคต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การศึกษาฤทธ์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีการปรับเเต่งโครงสร้างในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th