หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   04 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   04 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

เปิดประชุมสัมมนา โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รศ.นพ.กำจร ตติยกวี)

09.30 – 10.30 น.

การอภิปราย “การจัดทำโครงร่างองค์การ: กรณีศึกษา” โดย

-รศ.นันทนา ศิริทรัพย์                          -นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต

-นางบุญดี บุญญากิจ                         -รศ.ปรียานุช แย้มวงษ์

-ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น                        -ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ

10.30 – 10.45 น.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

การอภิปราย “การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ: ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน” โดย

-รศ.นันทนา ศิริทรัพย์

-รศ.ปรียานุช แย้มวงษ์

-รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม

12.00 – 13.00 น.

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำโครงร่างองค์การ: ประเด็นที่น่าสนใจ” โดย

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นำการอภิปรายโดย

-ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

-ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ

14.30 – 14.45 น.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 15.45 น.

การนำเสนอประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การและเกณฑ์ EdPEx 2012 หมวด 1, 2, 4 และ 7 และการมอบหมายงานชิ้นที่ 2 โดย

-รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม

-รศ.นันทนา ศิริทรัพย์

15.45 – 16.00 น.

ปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ศ.อาวุธ ศรีศุกรี)

 

                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด โดยมีระยเวลาดำเนินการระหว่างปี 2555 – 2557 ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดทำโครงร่างองค์การ การชี้แนะพร้อมข้อเสนอแนะการจัดทำโครงร่างองค์การ การนำเสนอประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การและเกณฑ์ EdPEx ในหมวด 1, 2, 4 และ 7 พร้อมมอบหมายงานชิ้นที่สองให้กับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ  ดังนี้

                โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษารวมทั้งให้สถาบันสามารถประเมินองค์กรด้วยเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education criteria for Performance Excellence (EdPEx) และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ ต้องการให้มีการดำเนินการเพื่อบูรณาการในการจัดการผลการดำเนินการของสถาบันเพื่อให้มีการจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมในระดับสถาบันและระดับบุคคล ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯในรอบแรกจำนวน 18 สถาบัน 28 หน่วยงาน โดยทั้ง 18 สถาบันดังกล่าวได้จัดส่งโครงร่างองค์การตามเกณฑ์ EdPEx 2012 ในรูปแบบหัวข้อ (Bullet) ให้กับ สกอ. เรียบร้อยและครบถ้วนตามกำหนด รวมทั้งได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโครงการฯเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ การอภิปราย เรื่อง “การจัดทำโครงร่างองค์การ: กรณีศึกษา” และการอภิปราย เรื่อง “การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ: ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ.  รวมทั้ง ได้มีการนำเสนอประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำโครงร่างองค์การ: ประเด็นที่น่าสนใจ” โดยสถาบันที่เป็นสถาบันในโครงการนำร่อง จำนวน 3 แห่ง โดยจัดเป็นสถาบัน 1 แห่ง คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ 2 หน่วยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการนำเสนอเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของการจัดทำโครงร่างองค์การ (Organization Profile หรือ OP) และการนำเสนอประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การและเกณฑ์ EdPEx ในหมวด 1, 2, 4 และ 7 (Organization Linkage) รวมทั้ง ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินการมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่โครงการ EdPEx สำหรับหน่วยงานหรือสถาบันที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เช่นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกระทำได้โดยจัดทำงาน 2 ชิ้น ได้แก่ 1) Organization Profile (OP) และ 2) แสดงความเชื่อมโยงการดำเนินงานเข้ากับเกณฑ์ EdPEx (Organization Linkage) หมวดที่ 1, 2, 4 และ 7 ทั้งนี้ งานทั้งสองชิ้นนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากการส่งข้อมูล Organization profile และ Organization Linkage ในวันที่ 30 เมษายน 2555 ให้กับคณะกรรมการของ สกอ. ถ้าหากไม่ผ่านจะไม่สามารถเข้าสู่โครงการได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจจะจะต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คนต่อหน่วยงานและจะต้องเป็นบุคลลเดิมตลอดการดำเนินโครงการเพื่อที่จะให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามตารางที่ สกอ. ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หน่วยงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสที่จะเข้าร่วมโครงการฯในโอกาสต่อไปได้เนื่องจาก สกอ. จะเปิดโอกาสให้เป็นระยะ รวมทั้งสามารถศึกษาหรือดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของ สกอ.ได้

                ในการประชุมสัมมนาครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้น จะเป็นหัวข้อ Organization Assessor Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ Dr. Luis M Calingo ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถนำเกณฑ์ Education criteria for Performance Excellence (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีความยืดหยุ่น เน้นการแข่งขันกับตนเอง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถนำเกณฑ์ Education criteria for Performance Excellence (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีความยืดหยุ่น เน้นการแข่งขันกับตนเอง เพื่อบูรณาการในการจัดการผลการดำเนินการของสถาบันเพื่อให้มีการจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมในระดับสถาบันและระดับบุคคลพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th