หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   29 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

หัวหน้านักวิจัย (รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์) เปิดการประชุมและนำเสนอข้อมูล (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ. 1) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏใน มคอ. 1

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏใน (ร่าง) มคอ. 1 (ต่อ)

15.00 – 16.30 น.

สรุปข้อมูลที่มีการให้ความเห็นใน (ร่าง) มคอ. 1 เพื่อจัดทำเป็นรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำ มคอ. 1 เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

                ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

                จากการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำข้อมูล (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1) ที่ได้นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชาชีพต่างๆเพื่อให้วิพากษ์ เสนอคำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) มคอ. 1 ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดทำเป็นรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำ มคอ. 1 เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลให้หัวข้อต่างๆ ที่ได้มีการแก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย หัวข้อสำคัญดังนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ

1. ชื่อสาขา/สาขาวิชา

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

3. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา

4.  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู้

6.  องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)

7. โครงสร้างหลักสูตร

8. เนื้อหาสาระสำคัญของสาขา/สาขาวิชา

9. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้

10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

11. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้

12. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

13. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ

14. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์

15. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

16. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ สู่การปฏิบัติ

17. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) ให้กับศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. พิจารณาในลำดับต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1) มาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th